Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας  KITSIOS A. MEGA GROUP, καθορίζει την δέσμευση της για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ΙSO 9001:2015 Quality Management Systems – με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η παραπάνω δέσμευση επιτυγχάνεται μέσω:

 • Της συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις

 • Της εφαρμογής των απαιτούμενων Διαδικασιών Ελέγχου & Τεκμηριωμένων Πληροφοριών, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ελέγχου μη Συμμορφούμενων Υπηρεσιών και Προτάσεων Βελτίωσης.

 • Της εισαγωγής κατάλληλων Δεικτών Ποιότητας, για την μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών που αναφέρονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας.

 • Της τακτικής ανασκόπησης των Δεικτών Ποιότητας με στόχο την διαρκή βελτίωση.

 • Της δέσμευσης για την ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων και αξιοποίηση των ευκαιριών.

 • Της δέσμευσης για την συνεχή Κατάρτιση & Εκπαίδευση του προσωπικού, με στόχο να προάγουν την ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα

 • Της καταγραφής και ανάλυσης των αιτημάτων και των αναδράσεων των πελατών.

 • Της τήρησης προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του πελάτη.

 • Της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων και της σωστής διαχείρισης αυτών.

 • Της Προστασίας και Διαφύλαξης των Προσωπικών Δεδομένων

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Η ικανοποίηση των πελατών με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

 • Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών της εταιρείας

 • Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.

 • Η ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού αλλά και των εξωτερικών συνεργατών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του ΣΔΠ.

Αυτή η Πολιτική Ποιότητας επανεξετάζεται τακτικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την επίτευξη των στόχων. Είναι δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εξωτερικό η συνεργάτη της και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

2018

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

πιστοποιητικό