Αναζήτηση Aτόμων

Αναζήτηση Aτόμων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ιδιωτικής έρευνας αναζήτησης ατόμων αποτελεί η νομιμοποίηση του ατόμου που αναζητείται από τα οικεία του πρόσωπα με την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχειων του “εξαφανισμένου”, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι κάθε στοιχείο αποτελεί δυνητική πηγή πληροφόρησης και εργαλείο υποστήριξης της έρευνας σε εξέλιξη. Η εμπειρία μας ως προς την αναζήτηση  ατόμων συχνά μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η πλειοψηφία των υποθέσεων αφορά σε οικειοθελής εξαφανίσεις, οπότε και η ιδιωτική έρευνα περνάει σε ανώτερο επίπεδο λόγω της ειδικού βαθμού δυσκολίας που έχει προσδιοριστεί πια από το ίδιο το άτομο που έχει επιλέξει να εξαφανιστεί.